"Затверджено"

(протокол загальних зборів колективу

                                                  30.08.2010 № 1)

 

 

Положення про Раду

Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  «Центр надії»

Рівненської міської ради

 

1. Загальні положення

 1. Це положення розроблено відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закла­ду,  погодженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.09.2001 № 159 «Про погодження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу».
 2. Рада школи –  це постійно діючий у період між загальними зборами орган громадського самоврядування.
 3. У своїй діяльності Рада школи керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом школи та цим Положенням.

 

 1. Мета, завдання та принципи діяльності Ради школи

   

  1. Метою діяльності Ради школи є:
 • сприяння демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об'єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного проце­су;
 • створення позитивного іміджу школи та формування демократичного стилю управ­ління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління школою;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2.2.  Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємо­дії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвит­ку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в школі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів  та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів , сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів  та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Рада школи діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів осо­би, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

 

3. Структура Ради школи та організація її діяльності

 1. До Ради школи пропорційно обираються представники від педагогічного колективу, учнів основної та старшої школи, батьків і громадськості.

            Представники в Раді школи та її загальна чисельність визначаються загальними зборами школи.

            Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради школи з будь-яких причин ухва­люється виключно загальними зборами школи.

 1. На чергових виборах склад Ради школи оновлюється не менше ніж на третину.
 2. Рада школи працює за планом, що затверджується загальними зборами школи. Кількість засідань Ради школи визначається їх доцільністю.
 3. Очолює Раду школи голова, який обирається із членів Ради. Голова Ради школи може бути членом педагогічної ради школи. Головою Ради школи не можуть бути директор школи та його заступники.
 4. Засідання Ради школи може скликатися її головою, а також з ініціативи директора шко­ли або членів Ради школи.
 5. Для вирішення поточних питань Рада школи може створювати постійні або тимчасові ко­місії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою школи.
 6. Члени Ради школи мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяль­ності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, прове­денням оздоровчих і культурно-масових заходів.
 7. Рішення Ради школи ухвалюється більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради школи.
 8. Рішення Ради школи, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, дово­диться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх за­мінюють, та громадськості.
 9. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням Ради школи створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представни­ки органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчально­го закладу.
 10. Рада школи:
 • організує виконання рішень загальної конференції;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іно­земних мов і мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає та затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом із адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;
 • затверджує режим роботи школи;
 • сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах ви­конавчої влади та місцевого самоврядування;
 • ухвалює рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчан­ні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похваль­ними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За осо­бливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів ва­ріативної частини робочих навчальних планів, ураховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства та держави; погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про при­своєння кваліфікаційних категорій учителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарок, конкурсів тощо);
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою про­позиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань і бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих і культурно-масових за­ходів з учнями;
 • розподіляє та контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, ухвалює рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків (осіб, які їх замінюють), в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи на­вчального закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.