«Затверджено»

(протокол загальних зборів колективу

                                                   31.08.2009 № 3)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про піклувальну раду Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  «Центр надії»

Рівненської міської ради

 

Загальні положення

 1. Це положення розроблено відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закла­ду,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 № 45 «Про затвердження  Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу».
 2. Піклувальна рада школи  – це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи загальноосвітнього навчального закладу.
 3.  У своїй діяльності піклувальна рада школи керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи загальної середньої освіти, цим Положенням.

 

 1. Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради школи

   

   

  1. Метою діяльності піклувальної ради школи є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

2.2.  Основними завданнями піклувальної ради школи є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів  у школі;
 • сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов'язкового навчання;
 • сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;
 • запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників загальноосвітнього навчального закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та школою;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Піклувальна рада школи  діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • законності, гласності.

3. Створення піклувальної ради школи та організація її діяльності

3.1. Піклувальна рада школи створюється за рішенням загальних зборів (конференції) або ради школи.

3.2.  Піклувальна рада школи формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

3.3.   Піклувальна рада школи  може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

3.4. Члени піклувальної ради школи обираються на загальних зборах (конференції) школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

3.5. Члени піклувальної ради школи працюють на громадських засадах.

3.6. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

3.7. Очолює піклувальну раду школи голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради школи також обираються заступник та секретар.

3.8. Голова піклувальної ради школи :

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради школи має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

3.9. Робота піклувальної ради школи планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

3.10. Піклувальна рада школи інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

3.11. Рішення піклувальної ради школи  в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

3.12. Не допускається втручання членів піклувальної ради  школи в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

4. Права піклувальної ради школи

Піклувальна рада школи має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування школи;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;
 • сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.