Формування громадянських компетентностей учнів на уроках фізики.

Світлана Полюхович,   

                                               вчитель фізики

 

Концепція реформування української щколи закладає докорінно нові підходи до освітнього процесу, пропонуючи педагогам переорієнтовувати увагу на формування компетентностей учнів, відійшовши від традиційних методик простого передавання знань. Проект нового Державного стандарту освіти пропонує 8 ключових компетентностей. Одна з наскрізних – «громадянська компетентність», розвиток якої готує нас до «ефективної та конструктивної участі у громадському житті» та у демократичних процесах, «в сім’ї, на роботі», до успішної взаємодії з іншими, солідарності та рівності на основі поваги до прав людини, мирного співіснування та поціновування соціокультурного різноманіття.

Щоб стати відповідальним активними громадянами, учні мають розвивати не лише знання й розуміння політичної та правової системи та інститутів, а й володіти такими навичками, як: формулювати, комунікувати й відстоювати власну думку, бути впевненими в собі, розвивати емпатію, бути готовими діяти чи утримуватися від необдуманих дій у ситуації невизначеності, співпрацювати з різними людьми, поважати себе й інших.

Розвиток такого набору знань, навичок і ставлень дає змогу учням підготуватися до самостійного відповідального життя, зваженого прийняття рішень і ефективної взаємодії у спільноті – у класі, школі, місцевій громаді, державі. Ці тісно пов’язані компоненти громадянської компетентності формуються комплексно. Завдання школи – створити належні умови для набуття цього комплексу знань, навичок і ставлень.

Становлення учнів як свідомих громадян вимагає партнерської взаємодії усіх зацікавлених сторін – як учнів, учителів, шкільної адміністрації, так і батьків, представників місцевої влади і громадянського суспільства – у різних сферах діяльності школи. Саме комплексне поєднання освітніх заходів, включаючи практичний досвід реальної демократії в школі, – запорука виховання відповідальних громадян, які беруть активну участь у житті суспільства. У процесі розвитку громадянської компетентності важливо спиратися на загальношкільний підхід, який передбачає:

• наскрізну інтеграцію демократичних принципів і цінностей у всі предмети;

• орієнтацію усього навчально-виховного процесу на розвиток компетентностей для життя у демократичному суспільстві;

• побудову партнерських стосунків між школою, батьками та громадою, залучення усіх учасників навчально-виховного процесу ухвалення рішень.

Формування соціальної та громадянської компетентності на уроках фізики в межах змістової лінії «громадянська відповідальність» спрямовано на формування діяльного члена громади і суспільства, який розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, є вільною особистістю, яка визнає загальнолюдські й національні цінності та керується морально-етичними критеріями і почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці.

У процесі вивчення фізики в школі розвиток соціальної та громадянської компетентності може відбуватися через навчання на трьох рівнях:

 • навчання про громадянську відповідальність;
 • навчання для розвитку розуміння та формування ціннісних ставлень до громадянської відповідальності;
 • навчання через здобуття практичного досвіду громадянської відповідальності.

Формування громадянської компетентності при вивченні фізики відбувається через навчання про:

• вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес;

• роль фізики у розв’язанні науково-технологічних, економічних, соціальних чи інших проблем сучасного суспільства;

• особистісні якості відомих учених-фізиків, що свідчать про їхню громадянську позицію.

Навчаючи фізики, намагаюся сформувати в учнів розуміння і особисте ставлення до:

• активного та відповідального члена громадянського суспільства;        

• здатності й готовності до застосування фізичних знань у практичних життєвих ситуаціях;

• вміння ухвалювати виважені рішення, які сприятимуть вирішенню науково-технологічних, економічних,

• толерантного ставлення до поглядів іншої особи;

Важливим аспектом при вивченні фізики є усвідомлення учнями, майбутніми громадянами, відповідальності:

• за використання досягнень фізики для безпеки суспільства;

• за стан розвитку місцевої громади, країни;

•за використання наукового знання в життєдіяльності людини й природокористуванні;

• за рівень добробуту суспільства від рівня фізико-математичної та технологічної освіти, розвитку високотехнологічного виробництва.

Формування громадянської компетентності на уроках фізики також відбувається при  навчанні учнів предмету через:

• використання фізичних знань у життєвих ситуаціях при розв’язуванні задач, здійсненні різних видів експериментальної діяльності;

• розкриття здобутків вітчизняної фізичної науки та висвітлення внеску українських учених у розвиток природничих наук;

• обговорення та дискусії щодо науково-технологічних, економічних, соціальних чи інших проблем сучасного суспільства;

• ефективну співпрацю з іншими над реалізацією різноманітних проектів;

• роботу в групах та партнерські технології;

• вільне висловлювання власної думки, ухвалення спільного рішення;

• створення атмосфери відкритості, вільного вибору, толерантного ставлення, поваги, рівності, свободи, справедливості.

 

УРОК-ПОДОРОЖ

8 клас

Тема. Розв'язування задач та вправ.

Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми “Робота та енергія”; формувати навички розв'язування задач; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Очікувані результати: учень (учениця) називає види механiчної енергiї, одиницi роботи, потужностi, енергiї, простi механiзми; наводить приклади використання машин i механiзмiв, перетворення одного виду механiчної енергiї в iнший; формулює закон збереження механiчної енергiї, “золоте правило” механiки; записує формули роботи, потужностi, кiнетичної енергiї, потенцiальної енергiї тiла, пiднятого над поверхнею Землi; може описати перетворення кiнетичної енергiї в потенцiальну i навпаки; вміє користуватися простими механiзмами (важiль, блок, похила площина); може розв’язувати задачi, застосовуючи формули роботи, потужностi, кiнетичної та потенцiальної енергiї, закон збереження механiчної енергiї.

Основні поняття: робота, енергія, потужність, ККД простого механізму.

Обладнання: електронна презентація, картки із завданнями, робочі зошити.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Хід уроку

І. Розминка

    Ви здійсните захоплюючу подорож у країну, якої немає на глобусі; не згадується вона в жодному туристичному довіднику. Але ця країна має свою історію, живе і розвивається за своїми законами. І потрапити в неї ми зможемо, якщо тільки ви маєте добрі знання.  Країна називається  "Механічна робота".

          Девіз уроку:

   «Хто знання має, той мур зламає».

II. Основний зміст уроку

До сьогоднішньої подорожі  ви готувалися протягом усього часу вивчення цієї теми, повторили закони, поняття, формули. Та у кожній країні є свої звичаї, традиції і правила поведінки, які потрібно дотримуватись.

 

Правила :

1. Будьте активними, кмітливими, дотепними.

2. Поважайте суперників.

3. Піднімати руку, якщо хочемо відповідати.

Бажаю вам успіхів! Розпочинаймо подорож країною.

Та вирушаючи у подорож ми повинні мати хороший настрій. Натисніть посилання і виберіть, той смайлик, який відповідає вашому настрою. (наклеюють у зошит)

 

В подорож запрошуються три команди (3 ряди учнів).

Що потрібно взяти, відправляючись у нашу подорож?

Виконайте завдання і дізнайтеся.

Роздаю кросворди – 1 на парту. Хто відгадує, отримує картки з багажем….

 

У кожній країні проживають жителі різних національностей. Давайте спробуємо дізнатися, які ж національності є у нашій країні. Ми зможемо це зробити, виконавши завдання – об’єднати частинки різних формул.

 

1 Дж = 1 Н · 1 м

Шановні гості! Запрошуємо Вас відвідати музей " Простих механізмів".

 В музеї представленні експонати:

 •  Важіль
 • Колесо
 • Блок
 • Похила площина
 • Клин
 • Гвинт

 

      Тисячі років люди працювали, використовуючи переважно силу власних м'язів. Але можливості м'язів людини обмежені.  Найсильніші люди планети можуть підняти вантажі масою 200-250 кг, прикладаючи відповідно при цьому силу 2000-2500 Н.

Приємно зауважити, що найсильнішою людиною планети ХХ століття визнано українця – Івана Фірцяка (Іван Сила).

Див. відео – 3 хв.

А як піднімали важкі кам'яні брили, з яких будували піраміди в Єгипті, колони, куполи та дзвони під час зведення храмів? Використовуючи знання про перерозподіл сил, люди створили прості механізми, які дозволяють виконувати більшу роботу з меншими витратами енергії.

Після відвідування музею, я прошу вас відповісти на питання:

 • Який простий механізм дає виграш у силі у 2 рази?
 • Які ще прості механізми дають виграш у сили?
 • Який вчений вивів «золоте правило» механіки?
 • Які прості механізми дають виграш у роботі?
 • ККД будь-яких механізмів менше за ………
 • Яка академія наук постановила залишити без відповіді усі заяви і пропозиції, що стосуються «вічного двигуна»?
   

А зараз запрошую вас до кінотеатру «Науковий». Переглянемо мультфільм. Та за вхід потрібно заплатити – розв’язати простеньку задачку.

Даю завдання на картках

 На допомогу прийде багаж взятий з собою.

Хто перший розв’язав – записує розв’язок на дошці.

 

Перед поверненням з країни пропоную заглянути у місцеву кав’ярню під назвою «Геніальна».

Даю умови задач записаних на чашечках.

2 учні розв’язують біля дошки.

ІІІ. Дорогі учні, ось і закінчилась наша подорож країною " Механічна робота".

Виставляю оцінки найактивнішим.

 Є традиція відвідуючи певну країну, потрібно взяти сувенір, який є символом цієї країни.

IV. Тому візьміть символ подорожі.

Мішечок знань з домашнім  завданням.

1. Повторити параграфи 26-32.

2. Завдання для самоперевірки с. 164-165

Я прошу вас у зошиті приклеїти смайлик, який відповідає вашому настрою після завершення подорожі.