Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики».

Cвітлана Міляшкевич,

вчитель інформатики

Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться.
   Анатолій Кашпіровський

Український народ тільки нещодавно став самостійним творцем нової історії та майбутнього. В основі життя нинішнього покоління лежать дві головні ідеї – ідея розбудови Української держави та ідея демократії. Сучасна школа є одним із тих найважливіших компонентів формування світогляду особистості, який забезпечує підготовку молоді до активної участі в житті демократичного суспільства  і  формування  її  громадянської  компетентності. Громадянське виховання є одним із найважливіших завдань, які розв'язує система освіти.

В епоху глобальних інформаційних комп'ютерних технологій все більшої важливості для сучасної людини набувають знання, уміння і навички, пов'язані з обробкою інформації, грамотним і своєчасним використанням персонального комп'ютера. Формування цих знань, умінь і навичок стає одним з головних завдань загальної освіти. Навчити учнів використовувати можливості комп'ютера, досконало володіти ними – завдання викладання інформатики. Але  навчання без виховання неможливе.  У зв’язку із змінами, що здійснюються в Україні, перед школою постають актуальні  виховні задачі: формування нового покоління соціально активних громадян, гідних нащадків досвіду минулих поколінь, носіїв духовної культури народу, рівноправних громадян всієї України та світового суспільства. Розуміючи актуальність даної проблеми на сучасному етапі, вважаю, що патріотизм, включаючи в себе сукупність патріотичних почуттів, ідей, переконань, традицій і звичаїв, є однією з найбільш значущих, неминущих цінностей суспільства, які мають вплив на всі аспекти життєдіяльності людини.

У пошуку шляхів формування та розвитку громадянської компетентності я сприймаю комп’ютер не як самоціль, а як інструмент для досягнення поставленої мети. Саме через зміст інформації,  яка обробляється на уроці, й можна впливати на формування  особистості учня, розвиток його громадянської  компетентності. Комп'ютер союзником у вихованні  та творчому розвитку учня, повноцінного  громадянина нашої держави. Інформатика — це галузь науки про засоби й методи збирання, опрацювання, зберігання, пошуку, передавання, подання та використання інформації в різних галузях людської діяльності. Саме через зміст інформації,  яка обробляється на уроці, й можна впливати на формування  особистість учня, розвиток його громадянської  компетентності.

       Народна мудрість говорить: «Якщо твої плани розраховані на рік — сій жито, якщо твої плани розраховані на десятиліття — саджай дерева, якщо твої плани розраховані на віки — виховуй дітей». Неможливо виховати почуття власної гідності, впевненість у собі, а, отже, повноцінну особистість, без поваги до історії і культури своєї Вітчизни, до її державної символіки. Не можна бути патріотом, не відчуваючи особистого зв'язку з Батьківщиною.

      Роботу над для формування громадянської компетентності,   я розпочала з аналізу навчальних програм з інформатики. Визначила  які відомості при вивченні кожної теми можна використати і в якій формі. Потім зайнялась пошуком  інформації. Джерела інформації  є: преса; Інтернет; шкільна та міська бібліотеки. Структурувала матеріал за розділами програми  розроблено таким чином, щоб всі практичні вправи мали патріотичний зміст  певної теми. 

Так при вивченні теми «Текстовий процесор» формуванню громадянської компетентності  сприяє тематичний підбір текстів для опрацювання. Текст повинен бути  інформативним та цікавим, щоб учні мали змогу задовільнити свої пізнавальні потреби, збагатити своє світосприйняття, отримати задоволення від процесу обробки тексту. Текстова інформація  стосуються  нашої країни, області, міста та нашого навчального закладу. 

При вивченні  теми «Комп’ютерна графіка» в графічному  редакторі працюємо над створенням  українського орнаменту. Світоглядний аспект розкривається під час роботи з поняттям орнаменту, його видами. Розгляд значення  різних елементів орнаменту,  вибір завдання для виконання  з декількох запропонованих вчителем, обґрунтування цього вибору  дозволяють  формувати національну самосвідомість, повагу до історичної, культурної спадщини наших пращурів. При вивченні растрової графіки створюємо зображення писанки, при вивченні векторної графіки фото колаж «Пори року в моєму місті», «Вулиці нашого міста», «Мій рідний край»,  школа», «Мій клас», «Моя родина».  В якості домашнього  завдання пропоную намалювати емблему нашого навчального закладу або нашого міста.

         При  вивченні теми «Комп’ютерні презентації та публікації»  учні  навчаються створювати  презентації   на патріотичному  матеріалі  підготовленому до уроку  в формі текстових файлів  (файли з текстом  та файли з фотоматеріалами) та відеоматеріалів. Презентації  на початку вивчення теми створюються за запропонованим вчителем сценарієм, а потім  в процесі оволодіння навчальним матеріалом  учні розробляють сценарії самостійно.

    Завданням вивчення теми «Системи опрацювання табличних даних» є навчити учнів використовувати комп’ютер для отримання, обробки, систематизації та виводу нової інформації за допомогою табличного процесора.  З метою формування громадянської компетентності в цій темі, вважаю доцільним введення у зміст навчального матеріалу регіонального компоненту, тому для  роботи  підібрала таблиці зі статистичними даними по Рівненській області,  місту Рівне та  Україні.

     При вивченні теми «Бази даних.  Системи управління базами даних» створюємо бази даних «Річки України», «Озера і водоймища Україниі».  На їх основі розглядаємо  роботу з запитами,  формами, звітами.

    При вивченні тем «Служби Інтернету» та «Інформаційні технології»  громадянська компетентність формується за допомогою добору питань для пошуку інформації. Питання структуровані за темами: «Відомі люди України»,  «Українські спортсмени –  переможці олімпіад», «Герої  Великої Вітчизняної війни», «Символіка України». Теми для розробки Web-сайту пропоную такі: «Мій клас», «Моя школа».

Творчі проекти –  елемент, який мені хочеться виділити окремо.  Знання учнів будуть міцними, якщо вони сформовані не механічно, а є продуктом власних міркувань і спроб, закріплювалися власною творчою діяльністю. Інтерактивні проекти, присвячені різним сторінкам з історії  та культури рідного краю: «Видатні українські художники»,  «Регіональні ландшафтні парки», «Видатні особистості України». Творчі проекти виконувались учнями й за матеріалами шкільного музею Маринович Н. Ф. та Волошина І., в якому зібрані матеріали про  двох особистостей.

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що виконання робіт з інформатики  – ефективний засіб формування у школярів наукового світорозуміння і світосприйняття, пізнання, прилучення до  національної культури, традицій, звичаїв, природи, виховання свідомого громадянина – патріота.  Любов до рідної землі, до Батьківщини – одне з найсвятіших почуттів, які  кожна людина проносить крізь усе своє життя, але мало говорити про любов до України, треба знати його минуле та теперішне, багату культуру, народні традиції.