Структура та органи управління закладу освіти

ВИТЯГ зі Статуту школи

IV. Управління ШКОЛОЮ

4.1. Управління  навчальним закладом  здійснюється  власником (засновником) в особі  управління  освіти  виконавчого комітету Рівненської міської ради.

 Безпосереднє керівництво  ШКОЛОЮ здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

Директор ШКОЛИ та його заступники призначаються на посаду  та  звільняються з посади   управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради згідно із законодавством.

4.2.  Вищим органом громадського самоврядування ШКОЛИ  є загальні збори колективу, що скликаються не менше як один  раз на рік.

Делегати загальних зборів  з правом вирішального голосу обираються   в однаковій кількості від таких трьох категорій:

 •  працівників ШКОЛИ — зборами трудового колективу;
 • учнів ШКОЛИ  другого-третього ступенів — класними зборами;
 • батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Термін їх повноважень визначають загальні збори.

Норма представництва кожної з трьох категорій на загальних зборах відповідає кількості класів і може бути змінена тільки радою ШКОЛИ.

Загальні збори  правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішен­ня приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради ШКОЛИ,  учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості,  директор  ШКОЛИ, засновник.

Загальні збори:

 • обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють те­рмін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради  ШКОЛИ;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансо­во-господарської діяльності ШКОЛИ;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-вихов­ного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності ШКОЛИ;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада ШКОЛИ.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку ШКОЛИ та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управ­ління ШКОЛОЮ;
 • розширення колегіальних форм управління ШКОЛОЮ;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємо­дії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвит­ку ШКОЛИ та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в ШКОЛІ;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів  та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів  та ШКОЛОЮ з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педаго­гічного колективу, учнів  II—III ступенів навчання, ба­тьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисель­ність визначаються загальними зборами ШКОЛИ.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада ШКОЛИ діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів осо­би, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше як чотири рази  на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи ди­ректора ШКОЛИ, власника (засновника), а також членів ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявно­сті на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту ШКОЛИ, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації ШКОЛИ з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ШКОЛИ.

4.3.5.  Очолює раду ШКОЛИ голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

4.3.6. Рада ШКОЛИ:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності на­вчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує  план роботи ШКОЛИ та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ШКОЛИ;
 • затверджує режим роботи ШКОЛИ;
 • сприяє формуванню мережі класів ШКОЛИ, обґрун­товуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого са­моврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представ­лення до нагородження випускників ШКОЛИ золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними ли­стами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамота­ми "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навча­льних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, вра­ховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план  на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради,  інформацію директора та його за­ступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • забезпечує контроль за фінансово-господарською діяльністю за рахунок  коштів спеціального фонду;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорен­ня питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліп­шення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • виносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради  пропозиції щодо морального і матеріального за­охочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють, до участі в керівниц­тві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в об­стеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в неспри­ятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодич­них видань;
 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої осві­ти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи ШКОЛИ;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих на­прямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4.   При ШКОЛІ за рішенням загальних зборів може   створюватися   і  діяти   піклувальна  рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступно­сті загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення про­блем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприєм­ствами, установами, навчальними закладами, окремими громадяна­ми, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у ШКОЛІ;
 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоров­чої бази ШКОЛИ;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання коштів спеціального фо­нду;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників ШКОЛИ;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів  та ШКОЛОЮ.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі представ­ників батьківських комітетів класів, а також представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, органі­зацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ШКОЛИ шляхом голосування простою біль­шістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчаль­но-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника ШКОЛИ.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому при­сутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відо­ма колективу ШКОЛИ, батьків, гро­мадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4.  Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та ор­ганізаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повнова­ження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

 • виносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника  ШКОЛИ, загальних зборів  про­позиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази ШКОЛИ;
 • залучати додаткові джерела фінансування ШКОЛИ;
 • вживати заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази ШКОЛИ;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосу­ються роботи ШКОЛИ, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор ШКОЛИ:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раці­ональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • забезпечує контроль за здійсненням   платних освітніх послуг;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та поза­шкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів щодо запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і конт­ролює їх виконання;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

  4.7.  Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до  законодавства директором ШКОЛИ і затвер­джується  управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічно­го працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального ро­ку допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою зго­дою педагогічного працівника з дотриманням вимог  законодавства про працю.

4.8.  У ШКОЛІ створюється постійно діючий дорад­чий колегіальний орган –  педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор ШКОЛИ.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 •  планування та режиму роботи ШКОЛИ;
 • варіативної складової робочого навчального плану;
 • переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі доку­ментів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • участі у інноваційній та експериментальній діяльності ШКОЛИ, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
 • морального та матеріального заохочення учнів  та працівників ШКОЛИ;
 • морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
 • притягнення до дисциплінарної  відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

4.10.  Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ШКОЛИ. Кількість засідань педа­гогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менш як  чотири рази на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд ак­туальні питання навчально-виховного процесу.

4.11.  У ШКОЛІ можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до законодавства України.